მცხეთის ჯვრის მცირე ტაძარის ქვის საკონსერვაციო სამუშაოების IIეტაპი

ასევე იხილეთ