მცხეთის ჯვრის მცირე ტაძარის ქვის საკონსერვაციო სამუშაოების Iეტაპი

ასევე იხილეთ