საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის ბრძანება №05/11